Opći uvjeti poslovanja


UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) primjenjuju se na sve ugovore o prodaji robe iz asortimana trgovačkog društva BAUDER d.o.o. i njihov su sastavni dio.
Ovi Opći uvjeti se primjenjuju na sve trenutne i buduće poslovne odnose u kojima BAUDER d.o.o. kao prodavatelj prodaje robu i izvršava usluge iz svojeg asortimana, tako da se sve ponude i isporuke robe i usluga izvršavaju isključivo na temelju njih, ukoliko se drukčije ne ugovori izričito i u pisanom obliku.
Za slučaj da Kupac ima opće uvjete poslovanja koji odstupaju od ovih Općih uvjeta, ugovorne strane suglasno pristaju na primjenu ovih Općih uvjeta, ako drukčije nije ugovoreno.
Ovi Opći uvjeti bit će objavljeni na Internet stranici trgovačkog društva BAUDER d.o.o.

ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

Članak 2.
Ugovorni odnos nastaje prihvatom ponude društva BAUDER d.o.o. Kupac prihvaća primjenu ovih Općih uvjeta te je suglasan da isti budu primarno mjerodavni za tumačenje volje ugovornih strana.
U slučaju bilo kakve nedosljednosti između pisane ponude i Općih uvjeta, prednost će imati Opći uvjeti, ukoliko u pisanom obliku ne bude drukčije dogovoreno.

Članak 3.
Na temelju crteža, mjera, težina ili drugih podataka vezanih uz svojstva robe ne ugovaraju se svojstva robe u smislu čl. 401. st. 1. t. 3. Zakona o obveznim odnosima. Takvi podaci su obvezujući za društvo BAUDER d.o.o. samo ako je to izrijekom ugovoreno u pisanom obliku.
Reprezentativni uzorci koji se dostavljaju uz ponudu služe za probu i nisu obvezujući u pogledu svojstava robe.

PREDMET PRODAJE

Članak 4.
Usluge i roba bit će opisane u pisanoj ponudi ili će se međusobno dogovoriti na neki drugi način u pisanom obliku, na početku poslovne suradnje, a za vrijeme trajanja iste, usluge i predmeti prodaje mogu se mijenjati samo pisanim sporazumom.

OSOBE ODGOVORNE ZA RAD I UVJETI ODGOOVRNOSTI

Članak 5.
Na početku predmeta usluga, odnosne prodaje robe (u pravilu ponude) obavijestit ćete nas o osobi s krajnjom odgovornošću prema nama za Vaš rad, te o osobi ili osobama koje će biti naši kontakti za svakodnevna pitanja.

CIJENE

Članak 6.
Cijene robe iz asortimana društva BAUDER d.o.o. izražene su u kunama, a predstavljaju neto cijenu uvećanu za porez na dodanu vrijednost, po stopi propisanoj Zakonom o porezu na dodanu vrijednost u vrijeme isporuke robe.
Cijene robe iz asortimana društva BAUDER d.o.o. izražene su u eurima za kupce u inozemstvu.
Ukoliko je od sklapanja ugovora i/ili stvarnog dana isporuke proteklo više od 4 (četiri) mjeseca, primjenjuju se cijene prema cjeniku društva BAUDER d.o.o. koji vrijedi u vrijeme isporuke ili na dan kada roba bude na raspolaganju za isporuku. Ako su ove cijene veće od prvotno ugovorene cijene za više od 5 %, Kupac ima pravo odustati od ugovora.

ROKOVI ISPORUKE

Članak 7.
Datumi i rokovi isporuke obvezujući su za društvo BADER d.o.o. samo ako su ugovoreni u pisanom obliku, a isti se dogovaraju prilikom narudžbe.
Društvo BAUDER d.o.o. ne odgovara za zakašnjenje ako je do istoga došlo zbog više sile ili nepredvidivih okolnosti, u kojem slučaju kupac i prodavatelj mogu odustati od narudžbe bez odštete ili dogovoriti nove rokove isporuke.

UVJETI PLAĆANJA

Članak 8.
Prodavatelj zadržava pravo vlasništva nad robom do potpunog podmirenja računa i možebitnih zateznih kamata. Kupac je dužan platiti robu u ugovorenom roku, a ako nije posebno ugovoreno, onda u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa. Plaćanje se smatra izvršenim danom doznake novca na račun društva BAUDER d.o.o.
U slučaju plaćanja u roku od 14 dana, Kupcu se odobrava popust od 2%, osim ako nije drukčije ugovoreno.
U slučaju obrade ili miješanja robe nad kojom je BAUDER d.o.o. pridržao pravo vlasništva sa tuđim stvarima, BAUDER d.o.o. stječe suvlasništvo na novoj stvari razmjerno vrijednosti kupljene robe prema drugim obrađenim ili pomiješanim stvarima u trenutku obrade, odnosno miješanja.
U slučaju pljenidbe ili druge intervencije trećih osoba u odnosu na robu nad kojom je BAUDER d.o.o. pridržao pravo vlasništva, Kupac je dužan upozoriti na pravo društva BAUDER d.o.o. i o tome bez odgađanja u pisanom obliku obavijestiti BAUDER d.o.o.
Kupac je ovlašten isporučenu robu nad kojom je BAUDER d.o.o. pridržao pravo vlasništva otuđiti i obrađivati isključivo u sklopu redovitog poslovanja i uz prethodno odobrenje društva BAUDER d.o.o.

Članak 9.
U slučaju zakašnjenja Kupca ili saznanja za okolnosti koje utječu na sposobnost Kupca za plaćanje i dovode u pitanje naplativost tražbina društva BAUDER d.o.o. prema Kupcu, sve nepodmirene tražbine društva BAUDER d.o.o. dospijevaju odmah na naplatu, a društvo BAUDER d.o.o može po svojem izboru u cijelosti ili djelomično odustati od još neizvršenih ugovora ili neizvršene isporuke po prethodno sklopljenim ugovorima uvjetovati avansnim plaćanjem ili davanjem kaucija ili drugih instrumenata osiguranja plaćanja. Za nestandardnu robu, avansno plaćanje je uvjet za isporuku robe.

Članak 10.
Kupac je ovlašten uskratiti plaćanje ili izvršiti prijeboj isključivo u pogledu svojih tražbina prema društvu BAUDER d.o.o koje nisu osporene od strane društva BAUDER d.o.o. ili su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom.
Kupac je ovlašten ustupiti tražbine koje ima prema društvu BAUDER d.o.o. isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost društva BAUDER d.o.o., s time da društvo BAUDER d.o.o. pridržava pravo da danu suglasnost povuče i izvrši prijeboj sa svojim dospjelim tražbinama prema Kupcu.

JAMSTVA

Članak 11.
Kupac, odnosno primatelj usluge jamči da posluje u skladu sa zakonom, te posjeduje sve važeće licence, dozvole i ovlaštenja za kupnju robe, odnosno primanje usluga, te da nije podnesen zahtjev niti je donesena odluka o stečaju ili prestanku postojanja društva.

PREGLED STVARI I ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

Članak 12.
Kupac je dužan primljenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima iste, uključujući i neispravnu količinu ili isporuke robe koje nije naručena odnosno kupljena, obavijestiti društvo BAUDER d.o.o. u pisanom obliku, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana isporuke, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
Kad se nakon primitka robe od strane Kupca pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostatak), Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti društvo BAUDER d.o.o. u pisanom obliku, s detaljnim opisom nedostatka, i to bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana, računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Članak 13.
Kod isticanja zahtjeva na osnovi jamstva za ispravnost prodane stvari (garancija), kupac je ovlašten zahtijevati otklanjanje nedostataka u razumnom roku i/ ili zamjenske isporuke koje društvo BAUDER d.o.o. smatra potrebnim i primjerenim, pri čemu društvo BAUDER d.o.o. ne odgovara za posljedice koje su proizašle iz toga. Društvo BAUDER d.o.o. može odlučiti da će umanjiti cijenu za vrijednost reklamiranog materijala.
Samo u iznimnim slučajevima, primjerice radi otklanjanja nerazmjerno velike štete koja se na drugi način ne bi mogla izbjeći ili otkloniti, Kupac je ovlašten na trošak društva BAUDER d.o.o. sam ukloniti nedostatke ili angažirati treću osobu koja će to učiniti.
U slučaju nestručnog popravka od strane Kupca ili treće osobe, društvo BAUDER d.o.o. ne odgovara za posljedice koje su proizašle iz toga. Ukoliko je prijevoznika angažirao Kupac, primopredajno mjesto je na skladištu Prodavatelja i naknadne reklamacije nisu moguće.
Reklamacija dijela ukupno isporučene robe Kupcu ne daje pravo neplaćanja ostalog dijela robe koja nije predmet reklamacije.

Članak 14.
Društvo BAUDER d.o.o. ne odgovara za nepropisno ili nepravilno korištenje, neispravno ili nemarno postupanje ili skladištenje te neispravnu obradu isporučene robe.
U slučaju prethodno navedenog postupanja Kupca ili trećih osoba, Kupac gubi prava koja mu po bilo kojoj osnovi pripadaju.

Članak 15.
Društvo BAUDER d.o.o. odgovara za daljnju štetu, pored one koja nastane izravno na robi koju je isporučilo, samo u slučaju namjere ili grube nepažnje njegovih rukovodećih radnika, skrivljene povrede života, tijela i zdravlja, te zlonamjerno prešućenih nedostataka na isporučenoj robi.
U slučaju skrivljene povrede bitnih ugovornih obveza društvo BAUDER d.o.o odgovara i za postupanje svojih nerukovodećih radnika, i to za krajnju nepažnju, dok je odgovornost zbog obične nepažnje nerukovodećih radnika ograničena na tipične štete koje su u razumnoj mjeri predvidive.
Ako kupac, zbog okolnosti za koje odgovara društvo BAUDER d.o.o. (propušteno ili neispravno učinjeni prijedlozi ili savjeti dani prije ili nakon sklapanja ugovora, ili skrivljena povreda sporednih ugovornih obveza, osobito uputa za obradu robe), isporučenu robu ne bi koristio u skladu s ugovorom, na odgovarajući se način primjenjuju prethodni stavci ovog članka, pri čemu su daljnji zahtjevi isključeni.

Članak 16.
Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio o postojanju nedostatka gase se nakon isteka 12 mjeseci, računajući od dana odašiljanja pisane obavijesti društvu BAUDER d.o.o.
Odredba prethodnog stavka ne odnosi se na potrošačke ugovore, za koje su mjerodavni prisilni zakonski propisi.

MJESTO ISPUNJENJA

Članak 17.
Kod trgovačkih ugovora, kao mjesto ispunjenja međusobnih obveza ugovara se mjesto skladišta društva BAUDER d.o.o. ili s njime povezanih društava, a preko kojih skladišta se obavlja svaka pojedina isporuka robe.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.
Za slučaj spora iz ili u svezi sa trgovačkim ugovorom, stranke će isti nastojati riješiti mirnim putem. U slučaju nepostizanja mirnog rješenja spora, stranke ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu, s time da BAUDER d.o.o.može pokrenuti postupak i pred sudom opće mjesne nadležnosti za Kupca.
Ako bilo koji dio iz Općih uvjeta postane nevaljan, nezakonit ili neizvršiv na bilo koji način, ostatak ugovora i Općih uvjeta ostaju na snazi.

Članak 19.
Za ugovore koje BAUDER d.o.o. zaključi u obavljanju svoje djelatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

Članak 20.
Podatke o Kupcima BAUDER d.o.o. obrađuje elektronskom obradom podataka i pohranjuje u datoteke. Isti predstavljaju poslovnu tajnu.

BAUDER d.o.o. pridržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja.

U Vukovaru, 01.02.2012. godine

Adresa

BAUDER d.o.o
Gospodarska zona 15
HR - 32000 Vukovar

Tel.: +385 (0) 32 416 916
Fax: +385 (0) 32 416 796
info@bauder.hr